Sunday, September 2, 2012

OBIEE - You should be Mapping 4 - Master / Detail

בואו נבנה דוח אב בן בסיסי מבוסס מפות.
הרעיון הוא שאנו רואים מפה ועוד מספר דוחות בדף. כל קליק על אובייקט במפה (מדינה במקרה שלנו) מעביר את הדוחות במפה לאותו אובייקט. לדוגמא: כשאני מעל מדינה עם הסמן, אני רואה tooltip של פרטים (כפי שהגדרתי) עבור המדינה המסויימת.
לחיצה על המדינה מעבירה אותי למצב פעיל של tooltip:
עכשיו קליק על השם (Spain), מעביר את יתר הדוחות במסך לספרד:
איך עושים את זה?
כידוע, ברמת הקריטריון ניתן להגדיר אינטרקציה של אירע אב-בן (master detail) עם שם כלשהו (בחרתי map1).
באותו הדוח בו נמצאת המפה נוסיף עוד אובייקטי תצוגה. בדוגמא שלי אלו גרף וטבלת ציר (pivot).
בהם נחזיק את שדה המדינה (או כל אובייקט אחר על המפה) ברמה של מנחה - page (בטבלת הציר) או מקטעים - section (בגרף).
בתוך כל אחד מהם נבחר תכונות:
נדליק את אופצית האזנה לארוע אב-בן ונגדיר שם את השם שבחרנו קודם (map1).
זהו.
מעניין לציין שבאובייקטים שאינם מפות, העסק של אירועי אב-בן עובד גם בין דוחות שונים.

No comments:

Post a Comment